About

南无阿弥陀佛!南无阿弥陀佛!南无阿弥陀佛!

南无观世音菩萨!南无观世音菩萨!南无观世音菩萨!

南无大势至菩萨!南无大势至菩萨!南无大势至菩萨!

南无本师释迦牟尼佛!南无本师释迦牟尼佛!南无本师释迦牟尼佛!